સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Business Development World" સુવિચાર :- "એક જ આવકના સ્ત્રોત પર નિર્ભર ના રહો, નવું રોકાણ કરો અને બીજી/ત્રીજી આવકનો સ્ત્રોત તૈયાર કરો.- વોરેન બફેટ" For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Thursday, 13 February 2014

Welcome to Online Broker World or Upgrade Your Business Get 10 Days Free Trial

Gayatri Business Solution
(Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,BlogWebsite, ) 

Welcome to Online Broker World or Upgrade Your Business Get 10 Days Free Trial  ( Rent to Own Home Brokers & Land Brokers Online Get Free Trial Website Account Contact : gayatrisolutiongroup@gmail.com. Click Here To Download User Manual)
Web Site :- http://jayesh.gayatrisolutiongroup.com/ 
Source :-http://jayesh.gayatrisolutiongroup.com/
Products :-CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)
Website :- http://gayatrisolutiongroup.com/
`

ગુજરાતના ભાવિ તલાટી ઉઠો જાગો નહિતર ઉઠવા લાયક નહિ રહો.

Gayatri Business Solution
(Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,BlogWebsite, ) 

ગુજરાતના ભાવિ તલાટી ઉઠો જાગો નહિતર ઉઠવા લાયક નહિ રહો.
                   ગુજરાતમાં તલાટીની પરીક્ષા મા પેપર કોરુ છોડીને પાસ કરવા માટે અફવા ચાલે છે. આ રીતે પાસ કરવા માટે પૈસા માગે છે. કોઈએ પૈસા આપવા નહિ અને જો આપેલા હોય તો પાછા લઈ લેવા. જો ન આપે તો તેનિ ડિટેલ ઈમેલ કરો તથા પોલિસ ને જાણ કરો.
                  જો કોઈને આ અફવા સાચી છે એવિ માહિતી મળે તો મોબાઈલ મા ફોટો પાડી કે રેકોડીગ કરી ઈમેલ કરો તથા પોલિસ ને જાણ કરો.
                   આ રીતે પૈસા આપિને જે ટલાટી બનસે તે તમારી સેવા નહિ કરે પણ તેના પૈસા વસુલ કરવા ભ્રસટાચાર કરશે. આ તલાટીની પરીક્ષા માટે લગભગ 12 લાખ લોકો પરિક્ષા આપવાના છે. માત્ર 1500 જગિયા છે.

ઇમેલ -inquiry.gsg13@gmail.com, hiteshpatel_2410@yahoo.in,

નોઘ - આવિ કોઈ પણ પરીક્ષા મા ભ્રસટાચાર થાય છે એવિ માહિતી મળે તો મોબાઈલ મા ફોટો પાડી કે રેકોડીગ કરી ઈમેલ કરો તથા પોલિસ ને જાણ કરો. ભ્રસટાચાર વગરનુ ગુજરાત આપણિ એકતાથીજ બનિ શકે છે.

આ આટૅીકલ ને દરેક સોશીયલ નેટવૅક શેર કરો લાઈક કરો (ફેસબુક) અને ભ્રસટાચાર વગરનુ ગુજરાતના નિરમાણ મા તમારો ફાળો આપો.


 

Products :-CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)
Website :- http://gayatrisolutiongroup.com/
`
+

Tuesday, 11 February 2014

દરેક પાટીદાર ને કલોલ ખાતે યોજાનાર મહા પાટીદાર રેલીમાં જોડાવવા જાહેર આમંત્રણ રેલી તા 23-02-2014 ના રોજ છે. રેલી ના ઉદેશ નીચે છે. જોડાવવા નીચે આપેલ ફોમ ભરી ઇમેલ કરવુ :- inquiry.gsg13@gmail.com અથવા નીચે દશાવેલ સરનામા પરથી મેળવી લેવા વધુ માહીતી માટે નીચે આપેલ નંબર પર કોલ કરો

Gayatri Business Solution
(Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,BlogWebsite, ) 

દરેક પાટીદાર ને કલોલ ખાતે યોજાનાર મહા પાટીદાર રેલીમાં જોડાવવા જાહેર આમંત્રણ
રેલી તા 23-02-2014 ના રોજ છે. રેલી ના ઉદેશ નીચે છે. જોડાવવા નીચે આપેલ ફોમ ભરી ઇમેલ કરવુ :- inquiry.gsg13@gmail.com અથવા નીચે દશાવેલ સરનામા પરથી મેળવી લેવા વધુ માહીતી માટે નીચે આપેલ નંબર પર કોલ કરો   
Source :-http://jayesh.gayatrisolutiongroup.com/,www.gayatrisolutiongroup.com/
Products :-CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)
Website :- http://gayatrisolutiongroup.com/
`

Welcome to Online Broker World or Upgrade Your Business Get 10 Days Free Trial

Gayatri Business Solution
(Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,BlogWebsite, ) 

Welcome to Online Broker World or Upgrade Your Business Get 10 Days Free Trial  ( Rent to Own Home Brokers & Land Brokers Online Get Free Trial Website Account Contact : gayatrisolutiongroup@gmail.com. Click Here To Download User Manual)
Web Site :- http://jayesh.gayatrisolutiongroup.com/ 
Source :-http://jayesh.gayatrisolutiongroup.com/
Products :-CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)
Website :- http://gayatrisolutiongroup.com/
`

Monday, 10 February 2014

Welcome to Online Broker World or Upgrade Your Business Get 10 Days Free Trial

Gayatri Business Solution
(Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,BlogWebsite, ) 

Welcome to Online Broker World or Upgrade Your Business Get 10 Days Free Trial  ( Rent to Own Home Brokers & Land Brokers Online Get Free Trial Website Account Contact : gayatrisolutiongroup@gmail.com. Click Here To Download User Manual)
Web Site :- http://jayesh.gayatrisolutiongroup.com/ 
Source :-http://jayesh.gayatrisolutiongroup.com/
Products :-CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)
Website :- http://gayatrisolutiongroup.com/
`

Good News એકસાઈઝ ડયૂટીમાં રાહત મળવાની સંભાવના

Gayatri Business Solution
(Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,BlogWebsite, ) 

Gujarat Samachar News

એકસાઈઝ ડયૂટીમાં રાહત મળવાની સંભાવના

આગામી સોમવારે કેન્દ્રના વોટ ઓન એકાઉન્ટમાં

ગોલ્ડ આયાત અંકૂશો હળવા બનાવાય તેવી પણ ધારણા

રાજ્ય તથા ચોક્કસ ક્ષેત્રને આડકતરા વેરામાં અપાયેલી રાહત ૨૦૧૪-૧૫ માટેના વચગાળાના બજેટમાં ચાલુ રખાય તેવી વકી છે જો કે વેરા માળખામાં કોઈ ફેરફારની શકયતા જણાતી નથી. યુપીએ સરકાર ફરી સત્તા પર આવશે તો સીધા તથા આડકતરા વેરામાં કેવા પ્રકારના સુધારા કરાશે તેના પર નાણાં પ્રધાન પી. ચિદમ્બરમ કદાચ પ્રકાશ ફેંકી શકે છે.
પાર્થસારથી શોમે સમિતિ દ્વારા આડકતરા વેરામાં ફેરફાર માટે કરાયેલી ભલામણોમાંથી મોટાભાગની ભલામણોનો આ અગાઉ જ અમલ કરી દેવાયો છે માટે વચગાળાના બજેટ (વોટ ઓન એકાઉન્ટ)માં કોઈ મોટા ફેરફાર આવવાની શકયતા જણાતી નથી, એમ બજેટની તૈયારીમાં સામેલ એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. જો કે સર્વિસ ટેકસમાં કેટલી ક મુક્તિની શકયતા છે.
સર્વિસ ટેકસનો દર જે હાલમાં ૧૨ ટકા છે તેમાં કોઈ ફેરફારની શકયતા જણાતી નથી. દેશના અર્થતંત્રના વિકાસને વેગ આપવા માળખાકીય ક્ષેત્રના વેપારમાં સર્વિસ ટેકસમા ંરાહત અપાય તેવી વકી છે. કેટલાક રાજ્યોને એકસાઈઝ ડયૂટીમાં અપાયેલી રાહત ચાલુ રખાશે. પર્વતિય રાજ્યો જેમ કે હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ તથા કાશમીરને અપાયેલી રાહત મે ૨૦૧૪માં પૂરી થાય છે. વોટ ઓન એકાઉન્ટ આવતા સોમવારે ૧૭મીના રોજ રજુ થનાર છે.
૨૦૦૮-૦૯ તથા ૨૦૦૯-૧૦ દરમિયાનની નાણાંકીય કટોકટીવેળાએ પૂરા પડાયેલા ફિસ્કલ સ્ટીમ્યુલ્સને કારણે દેશની રાજકોષિય સ્થિતિ હાલમાં કથળી ગઈ છે એમ જણાવી વેરા દરમાં ખાસ રાહત નહીં આપવા નાણાં પ્રધાને તાજેતરમાં સંકેત આપ્યા હતા. આયાત અંકૂશોને કારણે દેશની રાજકોષિય ખાધ ઘટાડવામાં મળેલી સફળતાને ધ્યાનમાં રાખી નાણા ંપ્રધાન ગોલ્ડની આયાત પરના કેટલાક પ્રતિબંધો હળવા કરે તેવી વકી હોવાનું સુત્રોએ જણાવ્યું હતું. જો કે સીધા વેરાના દરમાં કોઈપણ ફેરફાર આવવાની શકયતા નથી. કારણ કે નાણાં પ્રધાન વોટ ઓન એકાઉન્ટ રજુ કરવાના છે . સીધા વેરામાં ફેરફાર કરવો હોય તો સંસદની મંજુરી લાગે. લોકસભાની ચૂંટણી પહેલાનું સંસદનું આ અંતિમ સત્ર છે.
 

Source :-http://gujaratsamachar.com/index.php/page/business
Products :-CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)
Website :- http://gayatrisolutiongroup.com/
`
+

Sunday, 9 February 2014

Welcome to Online Broker World or Upgrade Your Business Get 10 Days Free Trial

Gayatri Business Solution
(Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,BlogWebsite, ) 

Welcome to Online Broker World or Upgrade Your Business Get 10 Days Free Trial  ( Rent to Own Home Brokers & Land Brokers Online Get Free Trial Website Account Contact : gayatrisolutiongroup@gmail.com. Click Here To Download User Manual)
Web Site :- http://jayesh.gayatrisolutiongroup.com/


 
Source :-http://jayesh.gayatrisolutiongroup.com/
Products :-CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)
Website :- http://gayatrisolutiongroup.com/
`

Friday, 7 February 2014

Welcome to Online Broker World or Upgrade Your Business Get 10 Days Free Trial

Gayatri Business Solution
(Follow Us :- Face BookLinked InTwitterGoogle +Yahoo Group,BlogWebsite, ) 

Welcome to Online Broker World or Upgrade Your Business Get 10 Days Free Trial  ( Rent to Own Home Brokers & Land Brokers Online Get Free Trial Website Account Contact : gayatrisolutiongroup@gmail.com. Click Here To Download User Manual)
Web Site :- http://jayesh.gayatrisolutiongroup.com/

 
Source :-http://jayesh.gayatrisolutiongroup.com/
Products :-CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, Education CD - DVD etc…
   More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel} (Live In :- Gujarat)
Website :- http://gayatrisolutiongroup.com/
`